آدم فروش کیست ؟ مباحث روانی آن کدام است ؟

آدم فروش کیست ؟ مباحث روانی آن کدام است ؟

یادداشت از : دکتر مجید امرایی (دراما تراپیست)

آدم فروش از ترکیب دو واژه " آدم " و" فروش" به وجود آمده، منظور از آدم همین موجود دو پای " فکور" و" مختار" است که ما هستیم .

اما فروش یا فروشنده به معنی کسی است که چیزی را می فروشد ، یعنی عرضه کننده ی چیزی.

اما آیا آدم فروختنی است ؟

برای پاسخ به این سوال باید کمی به قبل تر از زندگی اجتماعی انسان برگشت ، به زمانی که آدمیان بصورت گله ای زندگی می کردند.

فروش آدم ها از زمانی آغاز شد که سودجویی تا جایی پیش رفت که افراد همنوعان خود را برای کار و بردگی و کسب درآمد می فروختند که البته هنوز هم برقرار است اما به شیوه مدرن آن یعنی ( برده داری مدرن ) ...

از ترکیب دو کلمه "آدم" و "فروش" این معنی را می توان متصور شد که { صفت "آدم فروش" به فردی اطلاق می شود که همنوعان خود را می فروشد، گاه به بها و گاه برای رسیدن به مقصودی و گاه برای کسب موقعیت یا منزلتی نا صواب}.

اما از منظر جامعه شناختی سرمنشاء آدم فروشی از جمله خصلت هایی است که از دوره زندگی چوپانی انسان برجای مانده است آن هنگام که انسان ها برای به کنترل در آوردن حیوانات و بعدها همنوعان خود و به قولی رام کردن آنها از "کتک زدن" استفاده می کردند و این خصلت کتک زدن تا به امروز همچنان در وجود آدمیان مانده است تا جایی که یکدیگر را برای مقاصدشان شکنجه هم می کنند {پس کتک زدن خصلتی چوپانی است} .

اما آدم فروش ها از منظر روانشناختی دارای خصلت هایی به شرح زیر هستند:

-          "حسودند"

-          "ضعف شخصیتی" دارند

-          "ضعف جسمی" دارند

-          "ناتوانی در انجام امور و روابط بین فردی و اجتماعی"

-          " تشویق و ترغیب از سوی مقام  بالاتر"

-          " فرصت طلبی"

-          " میل به پیشرفت از راههای ناصواب "

-          "عقده حقارت و عقده گشایی"

-          "عواطف و امیال سرکوب شده "

-          "عدم تعادل در ارضای غرائض جنسی و جسمی" و چیزهایی از این دست .

در فرهنگ "معین" همچنین آمده است که " آدم فروشی اعم از سپردن و فروختن آدم ها به دست دیگران جهت منافع یا درآمد و گاه کنایه از جاسوسی کردن است".

البته که آدم فروش ها از منظر روانشناختی دارای خصلت های دیگری هم هستند که برخی از آنها به شرح زیر است:

-          " دو رو و کم جنبه اند"

-          "به همان سرعتی که رنگ می گیرند رنگ هم می بازند"

-          "وقتی پای منافع شان در میان باشد هرکاری می کنند"

-          " دروغگو و ریاکارند "

-          "پشت هم اندازی می کنند "

-          " میل بسیاری به پیشرفت از راههای ناصواب دارند"

-          "زالو صفت و انگلی زندگی می کنند"

-          "بیشتر از موقعیت دیگران بهره می گیرند به نوعی می توان حیات معنوی آنها را وابسته دانست زیرا از دیگران ارتزاق می کنند"

-          "کم جنبه و زود جوش هستند" و چیزهایی از این دست .

راستی آیا شما تا کنون آدم فروشی کرده اید ؟


منبع این نوشته : منبع
          ,خصلت ,زندگی ,دارند ,دیگران ,فروشی ,کنند           ,دارند           ,راههای ناصواب ,دارای خصلت ,روانشناختی دارای ,منظر روانشناختی دا