بیچاره

بیچاره

وعده گه لیل و نهارم  بیا                میوه ی شیرین بهارم  بیا

من که اسیرکنج تنهایی ام               گریه کنم به روزگارم  بیا

عمرهدر رفته نسیبم  نشد              وعده گه قول و قرارم بیا

دلشده ام راهی کوی توام           خوارو نگون بختم و زارم بیا

گرنرسد دست به دامان تو             بی تو چگونه می گذارم بیا

دوست بیا تشنه روی توام              تا به ره ات سر بسپارم بیا

مقصد راه بی قراران تویی              شمع شب افروز نگارم بیا

دیده نگو کاسه ی خونم بگو              روشنی دیده ی تارم  بیا

مقصد جانان و جهانم تویی                   شهد شکر پار بهارم بیا

"کوهی"بیچاره چه بیمار شد               با تو رود گره ز کارم  بیا 

(م، الف/کوهی)


منبع این نوشته : منبع
 بیا ,بیچاره ,کوهی بیچاره