مراحل پذیرش خطا در شش قدم

مراحل پذیرش خطا در شش قدم

پشت فرمان نشسته ام ترافیک سنگینی برقرار است در حین حرکت به سمت جلو به دلیل عدم رعایت فاصله با ماشینی شیک و گران قیمت برخورد می کنم.

راننده به شدت عصبانی می شود این را به خوبی از چهره ی برافروخته و سرخ شده اش که در آینه به پشت سر و من نگاه می کند می فهمم .

و این پیام خوبی نیست ، می دانم با فردی به شدت عصبانی رو به رو هستم و باید خود را برای مواجهه با او آماده کنم .

در قدم نخست می دانم در این حالت بهترین گزینه برای کنترل خشم بالای طرف مقابل "پذیرش خطاست" خطایی که به واقع به دلیل کم توجهی من اتفاق افتاده است .

 می دانم که پذیرش خطا بخش عمده ای از عصبانیت فرد مقابل را کاهش خواهد داد و او را از نقطه جوش به نقطه گرم خواهد رساند پس این اولین اقدام من در برخورد با وی خواهد بود .

در قدم دوم در ادامه لحن صحبت کردن من می تواند بخشی از مدیریت رفتاری او را به من بسپرد پس اقدام دوم "بهره گیری از لحنی آرام و توام با حس عذر خواهی و شرمندگی است" .

لحن او مشخص است عصبانی و حق به جانب خواهد بود و البته که تا حدودی هم حق دارد در قدم سوم می دانم که "باید فرصت دهم او حرف بزند" و مرا در دادگاه درون خود محکوم کند.

او با عصبانیت حکم جرم مرا که مقصر بودن است صادر میکند ، در قدم چهارم که قدمی مهم خواهد بود " تایید رای دادگاه درون فرد عصبانی" است تا او را به سطحی از آرامش و تعادل برساند .

 در قدم پنجم "ایجاد همدلی و هم سطحی ریتم کلامی و احساسی با طرف مقابل است" و در نهایت و قدم ششم "پذیرش مجدد خطا و تعیین تکلیف برای جبران خسارت وارده به ماشین صدمه دیده اوست ".

به شما اطمینان می دهد که فرد مقابل در این حالت خیلی به شما سخت نخواهد گرفت ، بطور میانگین پنجاه درصد ما ایرانی ها در این حالت شرمنده رفتار خشن خود می شویم و به دنبال تلافی رفتار خوب و متعادل فرد مقابل خواهیم بود .

اما روی دوم این سکه عدم پذیرش فرد خطاکار است که به شدت عصبانیت فردی که ماشین اش صدمه دیده است را افزایش می دهد و در مواردی رفتارهای او را غیر قابل کنترل می کند که در این حالت عموما آسیب های پس از تصادف چندین برابر اصل تصادف خواهد بود و گاه جبران ناپذیر است .

زیرا دو طرف سانحه تصادف با درگیری فیزیکی تلاش در تلافی صدمه وارده می کنند ، که پایان این نوع برخوردهای خشمگنانه کاملا مشخص است ، زیرا برنده ای در کار نیست و هر دو طرف خسارت بیشتری به خود و دیگران وارد می کند.


منبع این نوشته : منبع
پذیرش ,مقابل ,حالت ,دانم ,عصبانی ,تصادف ,صدمه دیده ,دادگاه درون ,مراحل پذیرش